Hướng dẫn cách lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

Mẫu sản phẩm là cơ sở để đánh giá chất lượng của lô sản phẩm , hàng hóa. Việc lấy mẫu sản phẩm phải đảm bảo thực hiện một cách chính xác , có trình tự và đúng theo quy định. Phương pháp lấy mẫu [...]